top of page
  • festivalsmalta

Call for Service Communications Officer(s) within Festivals Malta

Ref: Festivals/CFQ2024-20The services of two officers providing Communication Services are required, with an average of 40 hours of service a week.  The Contract shall be active for a two year period.

 

The service shall be remunerated at €14.31 per hour excl. VAT during office hours and at the rate of €16.00 per hour for work carried out of office hours during the Production Weeks for a twelvemonth period.  

 

The above rates will be revised in 2025 according to the relevant Department of Contracts “pegged Rates” circular.

 

 

Festivals Malta 

 

Festivals Malta is the national government body dedicated to the nurturing and growth of festivals and cultural events in Malta and Gozo.

 

The agency was launched in 2017 and entrusted with a varied portfolio of festivals to foster creativity, professionalism, participation and cultural education in the sector. It is responsible for an annual calendar of more than 160 separate activities across 8 engaging and accessible festivals and 5 national events that serve as a platform for local artists to showcase their talents and reflect the variety of cultural life on the Maltese archipelago, preserving local traditions, cultivating an environment of creativity and artistic expression and promoting public awareness of the arts.  By acting as the focal point of collaboration and cross-promotion in the creative sector, Festivals Malta works to raise the profile of Maltese culture in the community and to promote Malta internationally as a festival destination.

 

Services Required

 

The provider selected shall provide Communication services as requested.

 

Main Tasks

 

i. Collaborate with management to develop and implement an effective communications strategy based on our target audience.

 

ii. Write, edit, and distribute content, including publications, press releases, website content, annual reports, speeches, and other marketing material that communicates the organization's activities, products and/or services.

 

 

iii. Respond to media inquiries, arrange interviews, and act as a spokesperson for the organization.

 

iv. Establish and maintain effective relationships with journalists, and maintain a media database.

 

v. Seek opportunities to enhance the reputation of the brand, and coordinate publicity events as required.

 

vi. Maintain records of media coverage and collate analytics and metrics.

 

vii. Proficiency in design and publishing software.

viii. Manage conflict as it arises and escalate to management.

ix. Able to work in a team, adapt rapidly and respond to change in a fast-changing environment.

x. Work during weekends and public holidays, including evenings as per Agency’s exigencies.

xi. Keeping abreast with Public Service financial and procurement regulations and policies.

xii. Assisting with any other matters, as assigned by the Marketing Manager or the CEO

xiii. Follow any other ad hoc assignments in relation to festivals and events as may be directed and agreed with CEO Festivals Malta.

 

 

Qualifications and Experience Required

 

Interested applicants are to have:

 

Bachelors Degree in Arts, Communication, Business Administration or related subject(MQF Level 6)

Minimum of 2 years experience in a communications role

Professional discretion

Efficiency

Knowledge of the cultural sector in Malta;

Excellent coordination skills;

Ability to communicate in Maltese and English;

Strong organisational skills;

Well-developed time management skills

Ability to work under pressure;

Strong attention to detail;

Proficient computer skills (MS office and Outlook)

Verbal and written articulacy


Applications

 

Interested applicants are required to send a motivation letter together with a CV and certified true copies of certificates by email on: procurement.fm@festivals.mt

 

By not later than 16th February 2024 by noon

 

Eligible applicants will be asked to sit for a selection interview. 

Sejħa għal Servizz Uffiċjal tal-Komunikazzjoni (s) fi ħdan Festivals Malta

 

Ref: Festivals/CFQ2024-20

 

 

Is-servizzi ta ’żewġ uffiċjali li jipprovdu servizzi ta’ Komunikazzjoni b ’medja ta’ 40 siegħaservizz fil-ġimgħa huma meħtieġa. Il-kuntratt ha jkun attiv għal perjodu ta ’sentejn.

 

Is-servizz se jitħallas bir-rata ta’ €14.31 fis-siegħa minbarra l- VAT tal-uffiċċju u bir-rata ta’ €16.00 fis-siegħa matul il-ġimgħat tal-produzzjoni għal xogħol li jsir fil-ħinijiet ta’wara l-hin tal-ufficju, għal perjodu ta ’tnax-il xahar.

 

Ir-rati ta ’hawn fuq se jiġu riveduti fl-2025 skont iċ-ċirkolari rilevanti tad-Dipartiment tal-kuntrattirigward il- “pegged rates”.

 

 

Festivals Malta

 

Festivals Malta hija l-entita’ nazzjonali tal-gvern iddedikata għat-trawwim u t-tkabbir ta ’festivals u avvenimenti kulturali f’ Malta u Għawdex.

 

L-aġenzija tnediet fl-2017 u ġiet fdata b ’portafoll varjat ta’ festivals biex trawwem il-kreattivita ’, il-professjonaliżmu, il-parteċipazzjoni u l-edukazzjoni fis-settur kulturali. Hija responsabbli għalkalendarju annwali ta’ aktar minn 160 attivita ’separata b’madwar 8 festivals impenjattivi u aċċessibbli u 5 avvenimenti nazzjonali li jservu ta’ pjattaforma għall-artisti lokali biex juru t-talenti tagħhom u jirriflettu l-varjeta ’tal-ħajja kulturali fuq l-arċipelagu Malti, jippreservaw it-tradizzjonijiet lokali, jikkultivaw ambjent ta’ kreattivita ’u espressjoni artistika u jippromwovu l-għarfien pubbliku dwar l-arti. Billi taġixxi bħala l-punt fokali ta’ kollaborazzjoni u cross-promotion fis-settur kreattiv, Festivals Malta taħdem biex tgħolli l-profil tal-kultura Maltija fil-komunita ’u tippromwovi lil Malta internazzjonalment bħala destinazzjoni ta’ festivals.

 

Servizzi meħtieġa

 

Il-fornitur magħżul għandu jipprovdi Servizzi ta ’Komunikazzjoni kif mitlub.

 

Kompiti ewlenin

 

i. Jikkollaboraw mal-maniġment biex jiżviluppaw u jimplimentaw strateġija ta ’komunikazzjoni effettiva bbażata fuq l-udjenza fil-mira tagħna.

 

ii. T/JIkteb, t/jeditja, u t/jqassam kontenut, inklużi pubblikazzjonijiet, stqarrijiet għall-istampa, kontenut ta ’websajt, rapporti annwali, diskorsi, u materjal ieħor tal-marketing li jikkomunika l-attivitajiet, il-prodotti u/jew is-servizzi tal-organizzazzjoni.

 

 

iii. J/Twieġeb għall-mistoqsijiet tal-midja, t/jirranġa l-intervisti, u t/jgħamilha ta ’kelliem/agħall-organizzazzjoni.

 

iv. T/Jistabbilixxi u j/żżomm relazzjonijiet effettivi mal-ġurnalisti, u j/żżomm bażi tad-data tal-midja.

 

v. T/jfittex opportunitajiet biex ittejjeb ir-reputazzjoni tal-marka, u tikkoordina avvenimentipubbliċitarji kif meħtieġ.

 

vi. I/jżżomm rekords tal-kopertura tal-midja u tiġbor l-analitika u l-metrika.

 

vii. Profiċjenza fid-disinn u softwer tal-pubblikazzjoni.

viii. J/Timmaniġġja l-kunflitt kif jinqala ’u t/jeskala għall-maniġment.

ix. Kapaċi t/jaħdem f ’tim, t/jadatta malajr u t/jirrispondi għall-bidla f’ ambjent li qedjinbidel malajr.

x. T/Jahdem fi tmiem il-ġimgħa u festi pubbliċi, inkluż filgħaxijiet skont l-esiġenzi tal-Aġenzija.

xi. Iż/żomm ruħha/u aġġornat/a mar-regolamenti u l-policies finanzjarji u tal-procurement tas-Servizz Pubbliku.

xii. T/Jassisti fi kwalunkwe kwistjoni oħra, kif assenjat/a mill-marketing Manager jew mis-CEO

xiii. Is/segwi kull inkarigu ieħor ad hoc fir-rigward ta ’festivals u avvenimenti kif mitlub u maqbul mal-Kap Eżekuttiv Festivals Malta.

 

 

Kwalifiki u esperjenza meħtieġa

 

 

L-applikanti interessati għandu jkollhom:

 

Baċellerat fl-Arti, Komunikazzjoni, Amministrazzjoni tan-negozju jew suġġett relatat (livell6 tal-MQF)

Minimu ta ’sentejn (2) esperjenza fi rwol ta’ komunikazzjoni

Diskrezzjoni professjonali

Effiċjenza

Għarfien tas-settur kulturali f ’Malta;

Ħiliet eċċellenti ta ’koordinazzjoni;

Ħila li jikkomunika bil-Malti u bl-Ingliż;

Ħiliet organizzattivi b ’saħħithom;

- Ħiliet ta ’ġestjoni tal-ħin żviluppati sew

Ħila li t/jaħdem taħt pressjoni;

Attenzjoni kbira għad-dettall;

Ħiliet profiċjenti fil-kompjuter (MS Office u Outlook)

Artikolaġni verbali u miktuba

 

Applikazzjonijiet

 

L-applikanti interessati huma meħtieġa jibagħtu ittra ta ’motivazzjoni flimkien ma’ CV u kopjiveri ċċertifikati taċ-ċertifikati permezz ta ’email fuq: procurement.fm@festivals.mt

 

Sa mhux aktar tard mis 16 ta ’Frar 2024 sa nofsinhar

 

L-applikanti eliġibbli jintalbu joqogħdu għal intervista tal-għażla.

1 Comment


imran khan
imran khan
Feb 19

I like ur agency and want to seek a job in Malta. Soforas my qualification is master in education.i thank in advance if I get a chance

Like
bottom of page