top of page
  • Writer's pictureFestivals Malta

Call for Service - Logistics Officer within Festivals Malta 

Ref: Festivals/CFQ2024-041

 

 

The services of one officer providing Logistics Services are required, with an average of 40 hours of service a week.  The Contract shall be active for a two year period.

 

The service shall be remunerated at €10.95 per hour excl. VAT during office hours and at the rate of €16.00 per hour for work carried out of office hours during the Production Weeks for a twenty four month period. 

 

The above rates will be revised in 2025 according to the relevant Department of Contracts “pegged Rates” circular.

 

 

Festivals Malta

 

Festivals Malta is the national government body dedicated to the nurturing and growth of festivals and cultural events in Malta and Gozo.

 

The agency was launched in 2017 and entrusted with a varied portfolio of festivals to foster creativity, professionalism, participation and cultural education in the sector. It is responsible for an annual calendar of more than 160 separate activities across 8 engaging and accessible festivals and 5 national events that serve as a platform for local artists to showcase their talents and reflect the variety of cultural life on the Maltese archipelago, preserving local traditions, cultivating an environment of creativity and artistic expression and promoting public awareness of the arts.  By acting as the focal point of collaboration and cross-promotion in the creative sector, Festivals Malta works to raise the profile of Maltese culture in the community and to promote Malta internationally as a festival destination.

 

Services Required

 

The provider selected shall provide Logistics services as requested.

 

Main Tasks

 

i.         Being part of the Festivals Malta Logistics team

ii.        Following Directions as given out by the relative superiors to ensure efficient delivery of the events in a safe environment

iii.       Assisting staff and event suppliers on site, and ensuring that the logistic quality of the event meets the expectations

iv.       Ensuring constant and accurate communication and coordination with suppliers and contractors and other external parties involved in event logistic

v.        Ensuring all event costs are optimised as per the actual situation at the event

vi.       Coordinating with contractors of the events, and ensuring the quality of delivered services (site inspections)

vii.     Taking necessary action to ensure that the Agency's targets are met by following up on pending issues and taking appropriate action;

viii.    Following assigned tasks at the request of the Operations / Logistics Managers, or anyone from the Executive Team to coordinate events;

ix.       Working in close collaboration with stakeholders within the industry

x.          Follow any other ad hoc assignments in relation to festivals and events as may be directed and agreed with CEO Festivals Malta or his delegates.

 

 

Qualifications and Experience Required

 

 

Interested applicants are to have:

 

-       Minimum of 1 years experience in a similar role

-       Professional discretion

-       Efficiency

-       Knowledge of the cultural sector in Malta;

-       Excellent coordination skills;

-       Ability to communicate in Maltese and English;

-       Strong organisational skills;

-       Well-developed time management skills

-       Ability to work under pressure;

-       Strong attention to detail;

 

 

 

Applications

 

Interested applicants are required to send a motivation letter together with a CV and certified true copies of certificates by email on: procurement.fm@festivals.mt

 

By not later than 19th April 2024 by noon

 

Eligible applicants will be asked to sit for a selection interview. 

Sejħa għal Servizz

Uffiċjal tal-loġistika fi ħdan Festivals Malta


Ref: Festivals/CFQ2024-041


Is-servizzi t ’uffiċjali/a li j/twipprovdi servizzi loġistiċi huma meħtieġa mill-Agenzija Festivals Malta, b’ medja ta ’40 siegħa servizz fil-ġimgħa. Il-kuntratt għandu jkun attiv għal perjodu ta’ sentejn.

 

Is-servizz għandu jitħallas b ’€10.95 fis-siegħa eskluz il-VAT waqt il-ħinijiet tal-uffiċċju u bir-rata ta’ €16.00 fis-siegħa għal xogħol li jsir fil-ħinijiet tal-uffiċċju matul il-ġimgħat tal-produzzjoni għal perjodu ta ’erbgħa u għoxrin xahar.

 

Ir-rati ta ’hawn fuq se jiġu riveduti fl-2025 skont iċ-ċirkolari rilevanti tad-Dipartiment tal-kuntratti  rigward ir-“rati marbuta”.

 

 

Festivals Malta

 

Festivals Malta hija l-korp nazzjonali tal-gvern iddedikata għat-trawwim u t-tkabbir ta ’festivals u avvenimenti kulturali f’ Malta u Għawdex.

 

L-aġenzija tnediet fl-2017 u ġiet fdata b ’portafoll varjat ta’ festivals biex trawwem il-kreattivita ’, il-professjonaliżmu, il-parteċipazzjoni u l-edukazzjoni kulturali fis-settur. Hija responsabbli għal kalendarju annwali ta’ aktar minn 160 attivita ’separata madwar 8 festivals impenjattivi u aċċessibbli u 5 avvenimenti nazzjonali li jservu ta’ pjattaforma għall-artisti lokali biex juru t-talenti tagħhom u jirriflettu l-varjeta ’tal-ħajja kulturali fuq l-arċipelagu Malti, jippreservaw it-tradizzjonijiet lokali, jikkultivaw ambjent ta’ kreattivita ’u espressjoni artistika u jippromwovu l-għarfien pubbliku dwar l-arti. Billi taġixxi bħala l-punt fokali ta’ kollaborazzjoni u cross-promotion fis-settur kreattiv, Festivals Malta taħdem biex tgħolli l-profil tal-kultura Maltija fil-komunita ’u tippromwovi lil Malta internazzjonalment bħala destinazzjoni ta’ festivals.

 

Servizzi meħtieġa

 

Il-fornitur/fornitriċi magħżul/a għandu/ha j/tipprovdi Servizzi loġistiċi kif mitlub.

 

Kompiti ewlenin

 

i.         I/Tkun parti mit-tim tal-loġistika ta ’Festivals Malta

ii.        Isegwu direzzjonijiet kif mogħtija mis-superjuri relattivi sabiex jiżguraw konsenja effiċjenti tal-avvenimenti f’ ambjent sigur

iii.       Assistenza lill-istaff u fornituri ta ’avvenimenti fuq il-post, u l-iżgurar li l-kwalita loġistika tal-avveniment tilħaq l-aspettattivi

iv.       L-iżgurar ta ’komunikazzjoni u koordinazzjoni kostanti u preċiża mal-fornituri u l-kuntratturi u partijiet esterni oħra involuti fil-loġistika tal-avvenimenti

v.        L-iżgurar li l-ispejjeż kollha tal-avveniment jiġu ottimizzati skont is-sitwazzjoni attwali fl-avveniment

vi.       J/Tikkordina mal-kuntratturi tal-avvenimenti, u tiżgura l-kwalita ’tas-servizzi mogħtija (site inspections)

vii.     J/Tieħu l-azzjoni meħtieġa biex tiżgura li l-miri tal-Aġenzija jintlaħqu billi j/ssegwi kwistjonijiet pendenti u j/tieħu azzjoni xierqa;

viii.    Is/segwi kompiti assenjati fuq talba tal-Operations/Logistics Managers, jew xi ħadd mit-Tim Eżekuttiv biex j/tikkoordina l-avvenimenti;

ix.       Ħidma f ’kollaborazzjoni mill-qrib mal-partijiet interessati fi ħdan l-industrija

x.          I/Ssegwi kull inkarigu ieħor ad hoc fir-rigward ta ’festivals u avvenimenti skont struzzjonijiet u ftehim mal-Kap Eżekuttiv Festivals Malta jew id-delegati tiegħu.

 

 

Kwalifiki u esperjenza meħtieġa

 

 

L-applikanti interessati għandu jkollhom:

 

-       Minimu ta ’sena (1) esperjenza fi rwol simili

-       Diskrezzjoni professjonali

-       Effiċjenza

-       Għarfien tas-settur kulturali f ’Malta;

-       Ħiliet eċċellenti ta ’koordinazzjoni;

-       Ħila li jikkomunika bil-Malti u bl-Ingliż;

-       Ħiliet organizzattivi b ’saħħithom;

-       Ħiliet ta ’ġestjoni tal-ħin żviluppati sew

-       Ħila li jaħdem taħt pressjoni;

-       Attenzjoni qawwija għad-dettall;

 

 

Applikazzjonijiet

 

L-applikanti interessati huma meħtieġa jibagħtu ittra ta ’motivazzjoni flimkien ma’ CV u kopji veri ċċertifikati taċ-ċertifikati permezz ta ’email fuq: procurement.fm@festivals.mt

 

Sa mhux aktar tard mid-19 ta ’April 2024 sa nofsinhar

 

L-applikanti eliġibbli jintalbu joqogħdu għal intervista tal-għażla.

Comments


bottom of page