top of page
  • festivalsmalta

Festivals Malta jippreżenta l-premjijiet lill-kanzunetti rebbieħa ta’ Mużika Mużika 2021It-tlett iljieli tal-ewwel edizzjoni tal-festival b’aktar minn 320,000 telespettatur.

Ir-ritorn tant mistenni tal-Festival Kanzunetta Maltija rnexxielu jikseb rispons pożittiv b’udjenza televiżiva numeruża ta’ aktar minn 320,000 spettatur fuq it-tlett iljieli ta’ Mużika Mużika. Il-festival, li ġie mxandar fuq TVM, ħoloq il-pjattaforma li tant kien hemm bżonn għall-Mużika Maltija, pjattaforma li kienet ilha nieqsa ‘l fuq minn sebgħa snin.


Hu u jindirizza konferenza stampa fejn it-tlett kanzunetti rebbieħa ġew mgħotija l-premji monetarji, il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali, José Herrera faħħar it-talent tal-kantanti, kompożituri, u awturi lokali li rnexxielhom jipproduċu materjal tal-għola kwalità għall-ewwel edizzjoni tal-festival. Il-Ministru Herrera irrikonoxxa wkoll ix-xogħol u l-impenn tal-organizzaturi tal-festival taħt it-tmexxija ta’ Festivals Malta, l-aġenzija nazzjonali responsabbli minn diversi festivals lokali.


“Jien u nħares lura lejn il-festival, ninsab onorat ngħid li x-xogħol tagħkom [l-organizzaturi u l-parteċipanti] irnexxielu jgħaqqad nazzjon u jagħti t-tama li kien hemm bżonn waqt dan iż-żmien diffiċli premezz ta’ spettaklu uniku u ta’ kwalità għolja għall-familja kollha”, qal Herrera. “Jiena ċert li l-poplu Malti ser jibqa’ juri s-sapport tiegħu lejn dan il-festival fiż-żmienijiet li ġejjin, li jiżgura s-suċċess u t-tisħieħ ta’ dan il-proġett ambizzjuż”, ikkonkluda Herrera.


Il-Ministru Herrera, ippreżenta l-premju monetarju ta’ €10,000 lil Philip Vella, il-kompożitur tal-kanzunetta rebbieħa ‘Ħarsa Biss’ li kienet interpretata minn Glen Vella u miktuba minn Joe Julian Farrugia. Iċ-Chairman ta’ Mużika Mużika, Raymond Bugeja, ippreżenta t-tieni premju ta’ €5,000 lil Gilbert ‘Bibi’ Camilleri għal ‘Għajjejt Inħobb’ interpretata minn Christian Arding u miktuba minn Rita Pace, li rebħet il-vot tal-ġurija u spiċċat fit-tieni post. Iċ-Chairman ta’ Festivals Malta, Norman Hamilton, ippreżenta t-tielet premju ta’ €3,000 lil Elton Zarb għall-kanzunetta ‘L-Ewwel Jien’, interpretata mill-grupp folk Kantera u miktuba minn Joe Julian Farrugia. Annabelle Stivala, il-Kap Eżekuttiv ta’ Festivals Malta, ippreżentat it-trofew lir-rebbieħa tal-premju tal-Aħjar Interpretazzjoni u l-Aħjar Arranġament Mużikali lil Christian Arding u Norbert Camilleri rispettivament.


Il-konferenza stampa ġiet indirizzata wkoll minn Annabelle Stivala, il-Kap Eżekuttiv ta’ Festivals Malta li esprimiet is-sodisfazzjon tagħha għall-kwalità tal-produzzjoni miksuba minn Festivals Malta filwaqt li awgurat lill-artisti kollha li pparteċipaw f’dan il-festival ta’ suċċess, “Inħossni kburija li bħala Festivals Malta, irnexxielna norganizzaw produzzjoni ta’ dan il-livell. Nifraħ lill-artisti kollha li pparteċipaw f’din il-produzzjoni ta’ suċċess u nawguralhom kull suċċess fil-vjaġġ mużikali tagħhom. Permezz ta’ Mużika Mużika, Festivals Malta rnexxielu jilħaq orizzonti ġodda; fl-aħħar, l-artisti lokali għandhom pjattaforma xierqa fejn jistgħu juru t-talent tagħhom permezz tal-lingwa Maltija”, ikkummentat Stivala. “Festivals Malta diġà qed jaħdem fuq l-edizzjoni tas-sena d-dieħla, filwaqt li qiegħed jipproduċi wkoll il-video mużikali tal-kanzunetta rebbieħa ‘Ħarsa Biss’. Apparti dan, nixtiequ nħabbru wkoll li s-CD uffiċjali ta’ Mużika Mużika se tkun disponibbli għall-bejgħ dalwaqt”, kompliet Stivala.


Filwaqt li feraħ lill-awturi, l-kompożituri, u l-kantanti kollha għall-parteċipazzjoni tagħhom, iċ-Chairman ta’ Mużika Mużika kkummenta wkoll dwar il-livell tal-kanzunetti li ġew ippreżentati fil-produzzjoni. Is-Sur Bugeja qal, “Jien kburi bil-livell ta’ talent li kellna għal din il-produzzjoni. Nifraħ lir-rebbieħa kollha għall-kisba tagħhom, kif ukoll lill-artisti kollha li ħadu sehem. Sfortunatament, dejjem irid ikun hemm rebbieħ, iżda minħabba l-istandard għoli tal-kanzunetti parteċipanti kollha din l-għażla ma kinitx faċli. Inthom urejtuna l-livell li għandhom x’joffru l-artisti lokali u kemm il-kanzunetta Maltija hija verament importanti għan-nazzjon tagħna."


Is-Sur Norman Hamilton, kompla fuq il-kummenti tas-Sur Bugeja billi faħħar l-organizzazzjoni wara l-produzzjoni, li rnexxielha tilħaq bosta udjenzi b’riżultati pożittivi. “Nixtieq nirringrazzja lill-kumitati kollha involuti, lit-tim organizzattiv, lill-membri tal-orkestra, kif ukoll lill-kantanti, l-awturi, u l-kompożituri, u lil dawk kollha li kienu involuti f'din il-produzzjoni, partikolarment it-tim tiegħi ta' Festivals Malta. Fl-aħħar il-kanzunetta Maltija ngħatat l-attenzjoni u l-pjattaforma prestiġjuża li tassew jistħoqqilha."


Għal aktar informazzjoni dwar Mużika Mużika - Festival Kanzunetta Maltija żur is-sit uffiċjali - www.muzikamuzika.mt. 

Festivals Malta presents prizes for Mużika Mużika 2021 winning songs


The three nights of the first edition of the festival was followed by over 320,000 televiewers.


The long awaited return of the ‘Festival Kanzunetta Maltija’ gained positive reviews as it managed to reach an outstanding viewership, with over 320,000 televiewers following the three consecutive nights of Mużika Mużika. The festival, broadcasted on TVM, provided a much needed platform for Maltese music, something which had been missing for over seven years.


Addressing a press conference during which the three winning songs were awarded cash prizes, Minister for National Heritage, the Arts and Local Government, José Herrera praised the talent of local artists who managed to produce high quality material for the first edition of the festival. Minister Herrera also applauded the work and commitment of the organisers of the festival led by Festival Malta, the national festivals agency.


“Looking back at the festival, I am honoured to say that your work [organisers and competing artists] managed to unite a nation and give hope during challenging times through high-quality and fresh entertainment for all the family” said Herrera. “I am sure that the Maltese public will continue supporting this festival in the years to come, assuring every success and growth for such an ambitious project” reiterated Herrera.


Minister Herrera, presented the monetary prize of €10,000 to Philip Vella, the composer of the winning song ‘Ħarsa Biss’ which was interpreted by Glen Vella and written by Joe Julian Farrugia. Mużika Mużika Chairman, Raymond Bugeja, presented the second prize of €5,000 to Gilbert ‘Bibi’ Camilleri for ‘Għajjejt Inħobb’ sung by Christian Arding and written by Rita Pace, which won the jury vote and finished in second place. Festivals Malta Chairman, Norman Hamilton, presented the third prize of €3,000 to Elton Zarb for the song ‘L-Ewwel Jien’, interpreted by folk group Kantera and written by Joe Julian Farrugia. Annabelle Stivala, CEO of Festivals Malta, presented the trophy to the winners of the Best Interpretation and the Best Musical Arrangement award to Christian Arding and Norbert Camilleri respectively.


The press conference was also addressed by Annabelle Stivala, Festivals Malta CEO who expressed her satisfaction for the quality of production achieved by Festivals Malta whilst congratulating all the artists who participated in this successful festival, “I feel proud that as Festivals Malta, we managed to organise a production of this level. I congratulate all the artists who participated in this successful production and wish them the best of luck on their musical journey. Through Mużika Mużika, Festivals Malta managed to reach new heights; finally, local artists have a suitable platform where they can showcase their talent by means of the Maltese language”, commented Stivala. “Festivals Malta is already working on next year’s edition, while also producing the music video of the winning song ‘Ħarsa Biss’. Apart from this, we would also like to announce that the official Mużika Mużika CD will be available for sale soon”, continued Stivala.


Congratulating all the authors, composers and singers for their participation, the Mużika Mużika Chairman also commented on the level of songs that were presented in the production. Mr Bugeja said, “I am proud with the level of talent we had for this production. I congratulate all the winners for their achievement, as well as all the artists who took part. Unfortunately, there always has to be a winner, but given the high standard of all participating songs this choice was not easy. You showed us the level that local artists have to offer and how truly important the Maltese song is to our nation.”


Mr Norman Hamilton, continued on Mr Bugeja’s comments by praising the organisation behind the production, which managed to reach numerous audiences with positive results. “I wish to thank all the committees involved, the organisational team, the members of the orchestra, as well as the singers, authors and composers, and all those who were involved in this production, particularly my team at Festivals Malta. At long last the Maltese song was given the spotlight and prestigious platform it truly the deserves.”


For more information on Mużika Mużika – Festival Kanzunetta Maltija visit the official website – www.muzikamuzika.mt.


 


bottom of page