top of page
 • Writer's pictureFestivals Malta

Call for Submission for an Artistic Director for The Malta Jazz Festival

Ref: FM2022/003-002


Photo by Andre Micallef

Festivals Malta is looking for a creative and innovative professional to take on the role of Artistic Director for the Malta Jazz Festival. The Artistic Director has the overall responsibility for the artistic management of the festival and for the development and implementation of its artistic output. The Artistic Director will collaborate closely with the Festivals Malta CEO and the Festival Manager and will report to the Festivals Malta CEO. The chosen Artistic Director will need to provide artistic direction for a period of three years (2023-2025).


The Malta Jazz Festival


Jazz is about diversity and as in the past 3 decades, the festival will celebrate this music in all its different forms. The Malta Jazz Festival will continue its growth through unique performances by headlining international and local artists.


Considered by the international jazz community as a ‘true’ jazz festival and a beacon of artistic integrity, the Malta Jazz Festival presents a panorama of jazz music in all its facets. In a climate where jazz festivals increasingly water down their line-ups with non-jazz elements, the Malta Jazz Festival stands out as an event that achieves a perfect balance between the savant and more popular elements of jazz.


Role Summary


The Artistic Director shall:

 1. Devise, plan and supervise the execution of the festival and related activities on behalf of Festivals Malta.

 2. Coordinate with performers and artists so as to attain the best possible productions and do the utmost to attract considerable audiences in pursuit of strategies designed for audience development.

 3. Research, workshop, design and engage local and international material and talent following best practices policies and cutting-edge creative initiatives towards the staging of an event of international standards.

 4. Re-dimension the festival to current needs and programme according to market needs.

 5. Update the guidelines of the festival’s regulations together with Festivals Malta as deemed necessary.

 6. Choose the artistic content for the festival.

 7. Focus on the development of local artistic talent.

 8. Work closely with the marketing department in terms of communications, public relations and social media.

 9. Be in line with Arts Council Malta and Festivals Malta’s policies.

 10. Adhere to public procurement policies.

 11. Adhere to deadlines set by the agency.

 12. Attending and supervising each scheduled rehearsal and performance of the production.

 13. Contribute creatively and artistically in the designing and production of the event.

 14. Be required to publicly speak about the festival.

 15. Devote whatever time may be necessary for the success of the festival.

 16. Be in Malta at least 3 weeks before and during the duration of the festival.

 17. Respect set budgets and work with the established time frames.

 18. Collaborate with other PCO’s and other cultural agencies / entities.

 19. Report to Festivals Malta’s CEO.

 20. Perform any other related duties as assigned by Festivals Malta CEO.


Selection Criteria


Applicants must be able to provide an overall artistic vision and develop the festival to fulfil its mission and vision whilst striving for quality and excellence. Applicants should have a proven track record of their work, be purposeful and motivated, and must possess excellent communication skills. S/he will be required to make use of his/her existing resources and networks to attract local and international interest in the festival.


Skills and Experience Required


The Candidates must have a proven track record in the following:


 1. Budgeting skills.

 2. Understanding of logistical and production requirements and costs.

 3. Networking with local and international jazz artists and artistic management companies.

 4. Strong communication skills.

 5. Strong organisational skills.

 6. Demonstrate experience in working on high profile cultural events, productions, and festivals.

 7. Have experience with idea generation and delivery of projects from conception to completion.

 8. Have experience in managing multiple projects.

 9. Have experience in event management.

 10. Have knowledge of the local industry and cultural sector.

 11. Understand and communicate with the official language/s of Malta.

Preference will be given to professionals with broad experience in the field of the arts, particularly those who have participated in events of international prestige and who are ready to continue developing our festival according to the related strategic plans. Accountability and knowledge of working with public funds will be considered an asset.


How to Apply


Interested individuals should send a detailed portfolio highlighting their artistic track record, together with a letter expressing their motivation and desire to be an Artistic Director, the strengths they would bring to the position and the goals they would like to achieve if they are chosen to perform the duties of Artistic Director for a specific festival.


The selected applicant must be registered with the VAT Department.


Submissions will be received via email to hr.fm@festivals.mt by not later than Friday 16th September 2022 at noon quoting in the subject the reference number FM2022/003-002 and the submission name ‘Application for Artistic Director for the Malta Jazz Festival’.


Any questions about the call should be sent to hr.fm@festivals.mt by Tuesday 13th September 2022 at noon.


Acknowledgments to all applicants will be sent and eligible candidates will be interviewed during September 2022.

 

Sejħa għas-Sottomissjonijiet għal Direttur Artistiku għall-Malta Jazz Festival


Ref: FM2022/003-002


Festivals Malta qed ifittex professjonist kreattiv u innovattiv biex iservi bħala Direttur Artistiku għall-Malta Jazz Festival. Id-Direttur Artistiku se jkun responsabbli b’mod ġenerali għall-immaniġġjar artistiku tal-festival, u biex jiżviluppa u jimplimenta l-produzzjoni artistika tiegħu. Id-Direttur Artistiku se jikkollabora mill-qrib mal-Kap Eżekuttiv ta’ Festivals Malta u mal-Maniġer tal-Festival, u se jirrapporta lill- Kap Eżekuttiv ta’ Festivals Malta. Id-Direttur Artistiku magħżul jeħtieġ li jipprovdi direzzjoni artistika għal perjodu ta’ tliet snin (2023-2025).


Il-Malta Jazz Festival


Element li jismpikka fil-mużika jazz t huwa d-diversità, u bħalma kien il-każ fl-aħħar 3 deċennji, Il-Malta Jazz Festival se jiċċelebra din il-mużika fil-forom differenti kollha tagħha. Il-Malta Jazz Festival se jkompli jevolvi permezz ta’ wirjiet uniċi minn artisti internazzjonali u lokali ta’ fama kbira.


Meqjus mill-komunità internazzjonali tal-jazz bħala festival tal-jazz awtentiku u bħala xempju tal-integrità artistika, il-Malta Jazz Festival jippreżenta panorama ta’ mużika jass fil-forom kollha tagħha. F’ambjent fejn il-festivals tal-jazz qegħdin dejjem aktar inaqqsu l-kwalità tal-lineups tagħhom b’elementi li mhumiex fi stil tal-jazz, il-Malta Jazz Festival jispikka bħala avveniment li jikseb bilanċ perfett bejn is-savant u l-elementi aktar popolari tal-mużika jazz.


Sommarju tar-Rwol


Id-Direttur Artistiku għandu:

 1. Ifassal, jippjana u jissorvelja t-twettiq tal-festival u ta’ attivitajiet relatati f’isem Festivals Malta.

 2. Jikkoordina mal-parteċipanti u mal-artisti sabiex jittellgħu l-aħjar produzzjonijiet possibbli u jagħmel l-almu tiegħu biex jattira udjenzi konsiderevoli permezz ta’ strateġiji mfassla għall-iżvilupp tal-udjenza.

 3. Jirriċerka, jorganizza workshops, jiddisinja u jinvolvi materjal u talent lokali u internazzjonali skont il-politika tal-aħjar prassi u inizjattivi kreattivi mill-aktar moderni u avvanzati ħalli jittella’ avveniment ta’ standard internazzjonali.

 4. Jagħti direzzjoni ġdida lill-festival abbażi tal-ħtiġijiet attwali u jfassal il-programm skont il-ħtiġijiet tas-suq.

 5. Jaġġorna l-linji gwida tar-regolamenti tal-festival flimkien ma’ Festivals Malta kif meħtieġ.

 6. Jagħżel il-kontenut artistiku għall-festival.

 7. Jiffoka fuq l-iżvilupp tat-talent artistiku lokali.

 8. Jaħdem mill-qrib mad-dipartiment tal-marketing fuq il-komunikazzjonijiet, ir-relazzjonijiet pubbliċi u l-midja soċjali.

 9. Josserva l-politika tal-Kunsill Malti għall-Arti u ta’ Festivals Malta.

 10. Josserva l-politika tal-akkwist pubbliku.

 11. Josserva l-iskadenzi tal-Aġenzija.

 12. Jattendi u jissorvelja kull prova skedata u s-serati tal-produzzjoni.

 13. Jikkontribwixxi b’mod kreattiv u artistiku għat-tfassil u l-produzzjoni tal-avveniment.

 14. Jitkellem fil-pubbliku dwar il-festival.

 15. Jiddevota l-ħin kollu meħtieġ biex il-festival jirnexxi.

 16. Ikun Malta mill-inqas 3 ġimgħat qabel il-festival u matulu.

 17. Iżomm mal-baġits allokati u mal-iskadenzi stabbiliti.

 18. Jikkollabora ma’ Organizzazzjonijiet Kulturali Pubbliċi (PCOs) u aġenziji/entitajiet kulturali oħrajn.

 19. Jirrapporta lill-Kap Eżekuttiv ta’ Festivals Malta.

 20. Jaqdi kull dmir relatat ieħor li jassenjalu l-Kap Eżekuttiv ta’ Festivals Malta.


Il-Kriterji tal-Għażla


L-applikanti għandhom ikunu jistgħu jipprovdu viżjoni artistika ġenerali u jiżviluppaw il-festival biex iwettqu l-missjoni u l-viżjoni tiegħu filwaqt li jistinkaw għall-kwalità u l-eċċellenza. L-applikanti għandu jkollhom rekord ippruvat tax-xogħol tagħhom, ikunu determinati u motivati, u jkollhom ħiliet ta’ komunikazzjoni eċċellenti. Se jkunu meħtieġa jagħmlu użu mir-riżorsi u n-networks eżistenti tagħhom biex jattiraw interess lokali u internazzjonali fil-festival.


Il-Ħiliet u l-Esperjenza Meħtieġa


Il-Kandidati għandu jkollhom rekord ippruvat f’dan li ġej:


 1. Fehim tal-ħtiġijiet u l-ispejjeż loġistiċi u tal-produzzjoni.

 2. Networking ma’ artisti u kumpaniji tal-maniġment artistiku lokali u internazzjonali tal-jazz.

 3. Ħiliet ta’ komunikazzjoni tajbin ħafna.

 4. Ħiliet ta’ organizzazzjoni tajbin ħafna.

 5. Esperjenza ta’ ħidma f’avvenimenti, produzzjonijiet, u festivals kulturali ta’ profil għoli.

 6. Il-ġenerazzjoni tal-ideat u t-twettiq ta’ proġetti mill-idea inizjali sat-tmiem.

 7. Esperjenza fl-immaniġġjar ta’ bosta proġetti.

 8. Esperjenza fl-immaniġġjar tal-avvenimenti.

 9. Għarfien tal-industrija lokali u tas-settur kulturali.

 10. Fehim tal-lingwa/i uffiċjali ta’ Malta u ħila ta’ komunikazzjoni biha/bihom.

Se tingħata preferenza lil professjonisti b’esperjenza vasta fil-qasam tal-arti, b’mod partikolari lil dawk li pparteċipaw f’avvenimenti ta’ prestiġju internazzjonali u li huma lesti li jkomplu jiżviluppaw il-festival tagħna skont il-pjanijiet strateġiċi relatati. Reputazzjoni ta’ responsabbiltà għal għemilhom u għarfien tax-xogħol bil-fondi pubbliċi se jitqiesu bħala vantaġġ.


Kif Tapplika


L-individwi interessati għandhom jibagħtu portfolio dettaljat li jenfasizza r-rekord artistiku ppruvat tagħhom, flimkien ma’ ittra ta’ motivazzjoni fejn jesprimu x-xewqa li jkunu Direttur Artistiku u r-raġuni għaliex, x’jistgħu joffru f’dan ir-rwol u l-għanijiet li jixtiequ jilħqu jekk jintgħażlu biex jokkupaw il-kariga ta’ Direttur Artistiku għal festival speċifiku.


L-applikant magħżul għandu jkun irreġistrati mad-Dipartiment tal-VAT.


Is-sottomissjonijiet għandhom jintbagħtu b’email fuq hr.fm@festivals.mt sa mhux aktar tard minn nhar il-Ġimgħa 16 ta’ Settembru 2022 f’nofsinhar, li fis-suġġett għandu jinkludi n-numru ta’ referenza FM2022/003-002 u l-isem tas-sottomissjoni “Applikazzjoni għal Direttur Artistiku għall-Malta Jazz Festival”.


Il-mistoqsijiet dwar is-sejħa għandhom jintbagħtu lil hr.fm@festivals.mt sa nhar it-Tlieta 13 ta’ Settembru 2022 f’nofsinhar.


Kull applikazzjoni se tiġi rikonoxxuta u l-kandidati eliġibbli se jiġu intervistati f’Settembru 2022.


Nota Speċjali: Kull meta jintuża terminu speċifiku għall-ġeneru, dan għandu jinftiehem bħala li jirreferi għaż-żewġ sessi, sakemm ma jkunx iddikjarat b’mod espliċitu. Dan isir biss għall-iskop li t-test isir aktar faċli biex jinqara, u l-ebda reat jew sessiżmu ma huwa maħsub.

3 Comments


kiearajohan129
Sep 17, 2022

Hello everyone, If you plan a trip to Turkey, you will need a visa for Turkey. You can apply for online Turkey evisa and obtain your Turkish visa. And then enjoy the trip to Turkey.


Like

hadleerichard38
Sep 08, 2022

Very nice post. I just came across your blog and wanted to say that I love browsing your blog posts. e visa online, E Visa application process now is online. You can e visa apply online within 5 to 10 minutes you can fill your visa application form. And your visa processing depends on your nationality and your visa type.


Like

saudiarabievisa
Sep 02, 2022

Hii friends, The eVisa for Saudi Arabia is an electronic visa that allows eligible citizens to travel to Saudi Arabia for tourism purposes. Now you can apply for a Saudi Arabia visa and then travel to Saudi.


Like
bottom of page